Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperiw Józefowie (WSGE) jest niepubliczną szkołą wyższą, utworzoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 listopada 2002 r. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim:

  • na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: „administracja”, „prawo urzędnicze”;
  • na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: „pedagogika”, "zarządzanie" i „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

W myśl idei krzewionych przez jej patrona, Alcide De Gasperi – współorganizatora m. in. Rady Europy i propagatoraidei zjednoczenia Europy, Uczelnia realizuje z sukcesami współpracę międzynarodową z uczelniami i znaczącymi instytucjami z państw członkowskich Unii. Uczelnia jest również popularnym kierunkiem kształcenia dla studentów z krajów Azji Środkowo - Wschodniej. Władze Uczelni aktywnie promują markę Uczelni m.in. w Indiach.

Organizowane są seminaria i konferencje, w tym o charakterze międzynarodowym. Uczelnia jest członkiem Międzyuniwersyteckiego Centrum Badań i Współpracy ze Wschodnią i Południowowschodnią Europą (CIRCEOS), które ma na celu wymianę wyników badań oraz naukowców i studentów między krajami Europy Wschodniej i Południowej. Od 1 marca 2005 r. WSGE należy do grona uczelni europejskich połączonych współpracą w ramach programu LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS, dzięki któremu możliwa jest wymiana studentów i kadry naukowej z licznymi ośrodkami naukowymi z zagranicy. Korzystanie z programów Unii Europejskiej przyczynia się do nawiązania współpracy pomiędzy samorządami polskimi i zagranicznymi oraz wspiera kształcenie studentów.

Aktualnie WSGE jest stroną ponad 50 umów bilateralnych z uczelniami i instytucjami zagranicznymi. Owocna współpraca z uczelniami z kraju i zagranicy zapewnia dostęp do najnowszych i najbardziej innowacyjnych osiągnięć nauki i techniki.

Zajęcia w Uczelni prowadzone są w języku polskim, jednak tworzone są anglojęzyczne bloki wykładowe dla studentów pochodzących z innych państw. W zależności od zapotrzebowania ze strony kandydatów na studia, istnieje możliwość utworzenia pełnej ścieżki kształcenia w języku angielskim.

W dniu 25 lipca 2013 r. WSGE otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "prawo urzędnicze” o profilu praktycznym, dzięki czemu stała się jedyną uczelnią w Polsce, która z początkiem roku akademickiego 2013/2014 oferuje kształcenie na tym unikalnym kierunku będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.

Programy kształcenia są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz założeniami innowacyjnej gospodarki.

W myśl założeń programu Life Long Learning (Uczenie się przez całe życie) Uczelnia przygotowuje studentów do samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany zawodu, zdobywania nowych kwalifikacji i samokształcenia. Umożliwia również uzupełnianie wykształceniam. in. w formie szkoleń czy studiów podyplomowych. Wiele z nich prowadzonych jest przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy unijnych, co umożliwia obniżenie kosztów realizacji po stronie uczestników.

Warto zaznaczyć, że w dopuszczalnym zakresie dydaktyka prowadzona jest przy wykorzystaniu najnowszych metod przekazywania wiedzy, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. e-learningu.

WSGE kształci studentów w duchu poszanowania wartości płynących z praw człowieka oraz zasad demokracji. Wspiera indywidualny rozwój zaszczepiając jednocześnie poczucie przywiązania i sympatii do własnego narodu, praworządności, obowiązkowości i odpowiedzialności, a także poszanowanie ludzi o odmiennej kulturze, poglądach politycznych i przekonaniach religijnych. Umożliwia zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, ale i bezkonfliktowej pracy z ludźmi w zgodzie z zasadami etyki zawodowej. 

 

STRONA INTERNETOWA WYŻSZEJ SZKOLY GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ